PRIVATE

Individuel samtaleterapi

Hos mig får du professionel hjælp til at håndtere personlige udfordringer. Jeg anvender en bred vifte af metoder, ofte i kombination, og altid tilpasset dig og dit emne.

Emner

Relationelle problematikker
Problemer i forhold til andre mennesker: partnere, familie, venner, kollegaer m.fl.

Problematikker på arbejde eller uddannelse
Stress, mistrivsel, ensomhed

Følelsesmæssige problematikker
Angst, sorg, vrede

Psykiske problemer generelt
Manglende livsglæde, livsmod, selvværd, mening mm.

Eksistentielle kriser
Livsovergange, identitetsproblematikker mm.

Pårørende problematikker
Alkoholmisbrug, sygdom mm.

Den første samtale

Her får du mulighed for at danne dig et indtryk af, hvordan jeg arbejder, og du vil få besvaret eventuelle spørgsmål. Samtidig vil du få en fornemmelse af, om jeg er den rette terapeut for dig.

Jeg vil spørge ind til det, der har fået dig til at opsøge mig som psykoterapeut, og hvad du gerne vil have ud af et forløb med mig. Jeg vil også spørge, om du tidligere har gået i terapi og dine erfaringer med det. Jeg vil fortælle dig lidt om mine overvejelser, og hvordan jeg tænker, jeg kan hjælpe dig.

Hvis jeg vurderer, at det du gerne vil have hjælp til, ligger uden for mit felt, vil jeg henvise dig til anden behandler.

Et samtaleforløb

Antallet af samtaler og hyppigheden af samtaler vurderes i samarbejde med dig og afhænger af dit emne.

I terapien arbejder vi målorienteret. Jeg støtter dig i at være konkret i forhold til den forandring du ønsker, hvorved dit mål defineres. Måske har du et ønske om øget livsglæde, en bedre relation til en betydningsfuld anden, et ønske om indre ro eller…?

I terapien er der plads til hele dig, og det der fylder. Lige nu opleves dit indre måske som et kaos af tankemylder, kropslig uro og følelser. Og måske anstrenger du dig for at undgå at mærke eller tænke på det. Måske fordi det opleves for smertefuldt eller uvant at være i kontakt med. Uanset hvad der fylder i dig, vil du gennem terapien lære at identificere dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og sammenhængen mellem disse, samt dine handlinger knyttet hertil. Det hele foregår i et tempo, der tilpasses dig, så du kan være med det der er.

Jeg tilbyder dig et rum med nærvær, empati, anerkendelse og faglighed, hvor der er plads til netop at være og undersøge, hvordan det er at være dig, samt hvad der giver mening for dig i dit liv.

Udgangspunktet for terapien vil altid være nuet. Tidligere erfaringer fra dit liv og hvordan disse erfaringer påvirker dig i det liv du lever i dag, kan inddrages og undersøges. Også fremtiden kan indgå i et samtaleforløb i arbejdet med dine ønsker, mål, drømme og værdier, afklaring om valg der skal træffes, afklaring af delmål og handlestrategier.

I terapien vil jeg guide dig til opmærksomhed på: Hvad du oplever, hvordan du oplever, og at du oplever. Du vil blive bevidst om, hvordan du er i kontakt, dvs. kontakt med dig selv indadtil, kontakt udadtil og imellem mennesker. Med denne indsigt får du mulighed for at tage ansvar og gøre noget andet, end det du plejer. Hvis du vil.

Forskellen vil være, at du ikke længere lever dit liv på ”automatpilot” ud fra ubevidste mønstre og handlestrategier, men nu gennem indsigt og forståelse for dig selv, får mulighed for at træffe bevidste valg i dit liv.

Forandring imellem terapierne

Frustration. Tålmodighed. Forandring.
Når du går i terapi, er det vigtigt at huske på, at forandringen ikke kun sker i de 60 minutters terapi, som en session varer. Forandringen sker også imellem terapierne.

Den enkelte session kan igangsætte processer, der kan være forandringsskabende og med tiden brede sig som ringe i vandet. At gå i terapi kan kræve en vis tålmodighed.

Det er naturligt, at der i løbet af et terapi forløb kan opstå en form for frustration. I terapien får du mulighed for at give plads til det, der er, også det ubehag som du måske normalt forsøger at undgå. Opstår der modstand i dig undervejs i terapien, er den velkommen. Sammen undersøger vi, hvad modstanden handler om. Den har også noget vigtigt at fortælle. Det hele foregår i et tempo, der tilpasses dig.

Med tiden vil frustrationskurven dale. Arbejdet med dig selv og indsigten i krop og sind vil afspejle sig i din væren i verden, og den måde du er dig.

Privatlivspolitik

Jeg fører journal som et redskab i terapiforløbet. Hertil kræves dit samtykke i henhold til persondataloven. Jeg er som selvstændig psykoterapeut dataansvarlig. Formålet med registreringen er at danne mig et overblik over forløbet og yde dig den bedst mulige psykoterapi.

Du kan læse mere om persondataloven og dine rettigheder som klient på www.psykoterapeutforeningen.dk

Tavshedspligt

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger deres etiske regler. Jeg har tavshedspligt med de undtagelser, der følger af lovgivningen.

Fremkommer der oplysninger i terapien om personer under 18 år eller andre umyndige, der giver grund til at antage, at pågældende udsættes for vanrøgt, seksuelle krænkelser eller anden nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer pågældendes sundhed eller udvikling i fare, har jeg pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets eller den umyndiges opholdskommune.